Hvem er Kulturhistoriske Vestre Lunner?

Kulturhistoriske Vestre Lunner (KVL) ligger under Grindvoll vel og består i dag av ildsjeler fra lokalmiljøet i tillegg til grunneier. Grindvoll vel har prosjektlederansvaret og fører regnskapet.

Gruppa startet som en sammenslutning av flere lag og foreninger med representanter fra Grindvoll vel, Lunner historielag, Bronsebukkenes Venner Hadeland museumslag og Oppland fylkeskommune ved Kulturarvenheten. Senere i prosessen kom andre med; Vassjø fiskeforening, Grindvoll idrettslag, Norges ornitologiske forening avd. Hadeland, DNT Hadeland og Randsfjordmuseet.

Hva gjør KVL

Gravfelt

Grindvoll vel/ Kulturhistoriske Vestre Lunner har siden 2015 stått for rydding av et gjengrodd gravfelt fra jernalderen på Øvre Vestern i Lunner. Gravfeltet består av rundt 30 røyser, hvorav drøyt halvparten er gravrøyser, og feltet ble åpnet for publikum i mai 2016. Allmennheten er sikret tilgang til gravfeltet gjennom en tinglyst avtale.

Kulturminnedag

Grindvoll vel/ Kulturhistoriske Vestre Lunner har siden 2016 arrangert en årlig kulturminnedag på gravfeltet med et kulturelt innslag, et historisk foredrag og program for barnefamilier. Denne dagen er det kafé i Gamlebygningen. Kulturminnedagen arrangeres som regel den første søndagen i september og er en del av de nasjonale Kulturminnedagene.

Kultursti

I september 2019 åpnet Grindvoll vel/ Kulturhistoriske Vestre Lunner en 12 kilometer lang kultursti i tilknytning til gravfeltet. Kulturstien inneholder en rekke informasjonstavler med temaer innen natur og lokalhistorie, den er blåmerket og skiltet etter DNT-standard, og den snor seg langs tjern og jorder, i skog og i bebyggelse, på stier og gutuer i nærheten av Grindvoll. Turen finnes på UT.no.

Dugnad

Mange personer er aktive i Grindvoll vel/ Kulturhistoriske Vestre Lunner. Det finnes grupper med ulike ansvarsoppgaver. Ei gruppe har ansvar for kulturminnedagen, ei annen driver med vedlikehold av kulturstien og gravfeltet. Andre grupper har spikret og satt opp tavler, forfattet tekst til informasjonstavlene, redigert tekst, eller planlagt og programmert nettside. Når for tiden er nye grupper i aksjon; de som planlegger kunstverk eller fuglesti langs kulturstien. Dugnadsinnsatsen er betydelig og avgjørende for suksessen. Det er mange som skal ha en stor takk!

Sponsorer og partnere

Grindvoll vel/ Kulturhistoriske Vestre Lunner har mottatt flere hundre tusen kroner i gaver og er umåtelig takknemlig for dette. Med støtte fra private stiftelser, kommune og andre offentlige instanser, er det nesten ikke grenser for hva frivilligheten kan utrette. Vi ønsker å takke Lunner kommune, Riksantikvaren, Sparebankstiftelsen Jevnaker Lunner Nittedal, Varigfondet, Sparebankstiftelsen DNB og KORO for den sjenerøse støtten.

Tema-fotografiene på dette nettstedet er tatt av Fotograf BT Stokke AS.

Tint kommunikasjon har designet logoen til Kulturhistoriske Vestre Lunner og utseendet til disse nettsidene.

Støtte KVL?

Ønsker du å støtte Grindvoll vel/ Kulturhistoriske Vestre Lunner, kan du delta i vårt frivillige arbeid med å vedlikeholde og utvikle kulturstien, eller du kan hjelpe oss økonomisk. Vårt Vippsnummer er #125943. Vi er takknemlig for alle bidrag.

Planer videre

Kulturhistoriske Vestre Lunner jobber langs flere spor:

  1. Utvikle kulturstien med kunstverk av ulik art. Første kunstner ut er Anna Widén (www.annawiden.com). Kunstverket hennes vil være tilgjengelig fra høsten 2021. Forutsatt finansiering, vil det over tid bli etablert flere nye kunstverk.
  2. Videreutvikle kulturstien med en fuglesti langs Vassjøtjernet. Det vil settes opp fuglekasser og nærmere informasjon om de mest sannsynlige beboerne. Samarbeidspartnere vil være NOF, avd. Hadeland, og Lunner barneskole. Fuglestien vil være operativ fra våren 2022.
  3. Utvikle kulturstien med en tilrettelagt rasteplass med gapahuk overfor Grindvoll barnehage. Gapahuken vil være klar til bruk høsten 2021.
  4. Videreføre den årlige kulturminnedagen i september.
  5. Fortsette å arrangere jevnlige kaféer i Gamlebygningen, gjerne med musikalske eller historiske innslag.
  6. Vedlikeholde kulturstien.

Kontaktpersoner

Prosjektleder i Grindvoll vel / Kulturhistoriske Vestre Lunner er Sigrid Heier, e-post; grindvoll.vel@gmail.com.

Redaktører

  • Brit Bolken Ballangrud
  • Solfrid Myhre
  • Karin Western
  • Sigrid Heier